مصاحبه دانشگاه فرهنگیان (تربیت معلم) شامل 6 بخش مهم و کاربردی است که در این مقاله شرح داده شده اند.

1- معاینه پزشکی

2- گزینش

3- مصاحبه

4- ظاهر و پوشش

5- مهارت های فردی

6- مدارک پرکاربرد

در این ویدئوی آموزشی توضیحات جامع و کاملی در خصوص هر یک از موارد فوق الذکر که باید در مصاحبه های دانشگاه فرهنگیان و تربیت معلم مدنظر داشت شرح داده شده است.

 

 راهنمای کامل مصاحبه تربیت معلم
.
.